Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Sponsoring wil zeggen dat de school, de leerkrachten, de ouders of de kinderen diensten, goederen of geld krijgen
van derden, waarvoor een tegenprestatie moet worden verleend.
Als geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van schenking.
Wat betreft de sponsoring voert de school een beleid dat overeenstemt met de overeenkomst over sponsoring, die
gesloten is tussen het Ministerie van O C & W en de onderwijs- en ouderorganisaties.
Voor het overige zal elke vorm van sponsoring in de overlegorganen van de school worden besproken en hebben
ouders via de medezeggenschapsraad daarbij inspraak.
Een brochure met de hoofdpunten van bovenbedoelde overeenkomst kunt U op de school inzien.