Spring naar hoofd-inhoud

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt ’t Getij  met KiVa, een schoolbreed programma dat gericht is op  het versterken van de sociale vaardigheden en het tegengaan van pesten.  KiVa is ontwikkeld in Finland en het woord betekent leuk, fijn en leuke school.

 

De nadruk bij KiVa ligt op de rol van de groep als geheel. Alle leerlingen leren om samen groepsproblemen op te lossen, waardoor de sociale veiligheid op school wordt  versterkt. Daarnaast verminderen de negatieve gevolgen van groepsproblemen en worden welbevinden en schoolprestaties verhoogd.

 

Op  ’t Getij  is een speciaal KiVa-team samengesteld die het gehele team van de school, de kinderen en ouders ondersteunt en  naast de groepsleerkracht een aanspreekpunt is  als het om pesten gaat. Het KiVa-team op onze school bestaat uit:

Michael Freijzer, Eva Karremans, Stephanie Hermans,   Irma Roelandt en Marian Mortier 

 

Wekelijks vindt er in alle groepen een preventief groepsgesprek plaats, waarbij de sfeer in de klas wordt besproken. De kinderen worden gestimuleerd zelf met ideeën en oplossingen komen om tot een positieve groepssfeer te komen. In de wekelijkse Nieuwsflits wordt regelmatig uitgelegd, waar de kinderen op school mee bezig zijn, waarbij ook tips worden gegeven hoe de ouders kunnen praten over hoe het gaat op school. Verdere en uitgebreide  informatie is te vinden in de online KiVa-oudergids.

 

Als er desondanks toch gepest wordt, zal er in eerste instantie op worden ingestoken om dit op te lossen in de groep. Pesten is een groepsproces en een probleem van de groep, dus is de gehele groep nodig om dit op te lossen. Het is van belang dat kinderen leren inzien dat zij allemaal zelf invloed kunnen hebben op het pesten. Als dit niet voldoende blijkt en het probleem blijft bestaan dan kan de leerkracht  het curatieve groepsgesprek of de steungroep aanpak inzetten.

 

Curatief groepsgesprek

 

Als zich daadwerkelijk (pest)problemen voordoen kan dit in de groep worden besproken. De leerkracht schat in of de groepssfeer veilig genoeg is om een gezamenlijk gesprek te houden. Niet alle problemen kunnen in de groep worden besproken. Een groepsgesprek over pesten vindt alleen plaats wanneer het pestslachtoffer daarmee instemt.

De steungroep aanpak

De steungroep bestaat uit een aantal kinderen uit de klas en zij worden gevraagd of ze kunnen helpen met het oplossen van het probleem, altijd in overleg met het pestslachtoffer zelf. In  De focus van de steungroep aanpak ligt op het samen in de groep oplossen van het probleem.

Herstelaanpak

Als het pesten ondanks de gemaakte afspraken toch doorgaat wordt de herstelaanpak ingezet. Eén  lid van het KiVa-team gaat een gesprek aan met de pestende leerling en wordt er een herstelplan opgesteld. Dit wordt altijd ondertekend door het betreffende kind en de ouders(s)/verzorger(s) van het kind, want pas in deze fase worden de ouders van de pester  ingelicht. Als kinderen zich vervolgens niet aan de gemaakte afspraken houden, dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek en zullen er passende maatregelen getroffen worden.

 

 

 

Onze anti-pest coördinator (veiligheidscoördinator)  is juf Irma Roelandt